DynEd ระบบการเรียนภาษาอังกฤษแนวใหม่สำหรับประเทศไทย

DynEd Dynamic Education International

WHAT IS DYNED (ไดเน็ด)?

คือระบบการเรียนภาษาอังกฤษแนวใหม่สำหรับประเทศไทย เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ระหว่างผู้เรียนและเทคโนโลยีทางการศึกษาแบบออนไลน์ ซึ่งหมายถึง การบูรณาการเรียนรู้แบบเผชิญหน้าระหว่างครูกับผู้เรียน (Face-to-Face Learning) การเรียนด้วยตนเอง (Self-Paced Learning) และการเรียนแบบร่วมมือแบบออนไลน์ (On-line Learning)

โปรแกรม DynEd ได้รับการออกแบบตามทฤษฏีการเรียนภาษาของเด็ก และออกแบบหลักสูตรการสอนตามกรอบ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ซึ่งเป็นมาตรฐานการเรียนภาษาของสหภาพยุโรป โดยในขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมนั้นทีมงานผู้พัฒนากำหนดเกณฑ์เบื้องต้นว่าจะไม่ใช้การสอบเพียงครั้งเดียวเพื่อวัดระดับภาษาของนักเรียน หากแต่การสอบหลายครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนที่เข้าสอบเกิดทักษะและมีความสามารถตามระดับต่าง ๆ ตามกรอบ CEFR อย่างแท้จริง

ทีมผู้พัฒนาโปรแกรมนี้ ยังได้ริเริ่มการใช้แผนการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Model) โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่เนื้อหาหลักอยู่ในตัวโปรแกรม (Courseware) ซึ่งต้องเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ แต่งานวิจัยของ DynEd พบว่าการเรียนภาษาผ่านคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนั้นไม่ช่วยให้เกิดทักษะการเรียนอย่างเต็มประสิทธิภาพ นักเรียนจำเป็นจะต้องเรียนรู้ผ่านห้องเรียน (Classroom) เพื่อดึงศักยภาพและทักษะที่เรียนจากคอมพิวเตอร์มาใช้ในสถานการณ์จริง สร้างความมั่นใจให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ นอกจากการเรียนผ่านคอมพิวเตอร์แล้ว นักเรียนสามารถเรียนผ่านแท็บเล็ตและโทรศัพท์มือถือ (รองรับทุกระบบปฏิบัติการ) ได้อีกด้วย ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะได้ทุกที่ ทุกเวลาที่ต้องการ

ระบบการเรียนนี้ ยังเป็นระบบการเรียนการสอนแบบส่วนบุคคล (Personalized Learning) ผู้เรียนแต่ละคนจะเริ่มต้นการเรียนจากการสอบวัดระดับ เพื่อระบบจะสามารถระบุบทเรียนที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนแต่ละคนได้ เมื่อเข้าสู่บทเรียนนักเรียนแต่ละคนก็จะได้เรียนบทเรียนที่ไม่เหมือนกัน โดยบทเรียนจะปรับเปลี่ยนความยากง่ายไปตามผลการเรียนบทเรียนก่อนหน้าของนักเรียน (Personally Adaptive) ทำให้นักเรียนทุกคนรู้สึกว่าบทเรียนมีความท้าทาย และเป็นความท้าทายที่ใกล้เคียงกันทุกคน

การเรียนการสอน จะเน้นพัฒนาทักษะโดยใช้การพูดและการฟังเป็นหลัก โดยมีระบบจดจำเสียงพูด (Speech Recognition Software) เพื่อเปรียบเทียบเสียงการพูดของนักเรียนกับเสียงการพูดของเจ้าของภาษา เพื่อช่วยให้นักเรียนได้ฟังสำเนียงของตนเพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะการพูดของตนให้ดีขึ้นได้ นักเรียนจะได้เรียนการพูดตั้งแต่คาบแรกที่เริ่มเรียน นอกจากนี้ทฤษฏีรูปภาพ (Iconic Approach) เป็นอีกทฤษฏีที่นำมาใช้ในการเรียนการสอน โดยเน้นให้รูปภาพในโปรแกรมเรียบง่ายและสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนที่สุด เมื่อผู้เรียนเห็นรูปภาพจะสามารถจำแนกได้ทันทีว่ารูปภาพนั้นคือรูปอะไร การรับรู้ด้วยภาพ เสียงและการประมวลผลความคิดไปพร้อม ๆ กันนี้เองทำให้ระบบการเรียนนี้ มีประสิทธิผลในการสร้างทักษะทางภาษาอย่างมาก

การเรียนการสอนจะเน้นการเรียนซ้ำ (Repetition) นั่นคือ ผู้เรียนจะต้องเรียนในบทเรียนเดิมซ้ำไปมา และเรียนอยู่ในระดับเดิมจนกว่าโปรแกรมจะประเมินว่าผู้เรียนเกิดทักษะในระดับของบทเรียนนั้นแล้วจริง ๆ จึงจะผ่านให้ไปเรียนในบทเรียนต่อไป นักเรียนจะไม่สามารถข้ามขั้นตอนหรือข้ามไปเรียนบทเรียนที่สูงกว่าได้ แต่สามารถกลับไปเรียนบทเรียนที่เคยผ่านมาแล้วเพื่อทบทวนได้ การเรียนด้วยระบบนี้ ต้องการการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ ข้อแนะนำคือควรเรียนอย่างน้อย 3 – 5 วันต่อสัปดาห์ วันละ 20 – 30 นาที จะทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะได้เร็วและสามารถสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยปกติผู้เริ่มต้นเรียนจะเริ่มเห็นผลการเรียนหลังจากผ่าน 60 ชั่วโมงแรกไป ซึ่งส่วนใหญ่จะผ่านระดับ A1

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Line ID: @dyned

dyned

การเรียนรู้รูปแบบผสมผสาน (Blended Learning) เป็นรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้รียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (as a foriegn language) เป็นวิธีการสอนตามวิธีธรรมชาติของการเรียนรู้และฝึกทักษะทางภาษาต่างประเทศ ผู้เรียนเริ่มจากการฝึกฟัง พูด อ่าน และเขียน

ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Dynamic Education International, Inc. ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1987 โดย Mr.Lance Knowles นักภาษาศาสตร์และนักประสาทวิทยาที่มีผลงานวิจัยและบทความเกี่ยวกับแนวทางการสอนภาษาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ปัจจุบัน  มีผู้ใช่งานกว่า 20 ล้านคนใน 50 ประเทศทั่วโลก และได้รับรางวัลมากมาย

COURSE

สำหรับเด็กประถม 1-6
หลักสูตรของเด็กประถม 1-6 ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความสนุกสนานและมีประสิทธิผลสำหรับเด็กเล็ก โดยใช้สื่อมัลติมีเดียที่มีชีวิตชีวา เช่น ตัวการ์ตูน เพลง สีสัน และเกมส์ ประกอบไปด้วยคอร์ส Let’s Go และ Kids
DynEd ร่วมมือกับ Oxford University Press นำแบบเรียนภาษาอังกฤษที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกอย่าง Let’s Go มาพัฒนาและดัดแปลงให้เข้ากับการใช้งานในคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็ปเล็ต
แต่ละบทเรียนจะเริ่มต้นด้วยเพลงน่ารักๆโดยนักประพันธ์ระดับโลก Carolyn Graham ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การออกเสียงแบบโฟนิคส์ คำศัพท์ ไวยากรณ์ และการสร้างประโยคจากเพลง เกมส์ บทสนทนา และการจดจำตัวอักษร

สำหรับเด็กมัธยม 1-6
หลักสูตร Academic Plan สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยม 1-6 เป็นหลักสูตรที่อิงตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือ CEFR และมีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการประเทศไทย
หลักสูตรฯ รองรับผู้เรียนตั้งแต่ความสามารถระดับเริ่มต้นใหม่จนไปถึงระดับ C2 และเมื่อจบหลักสูตรผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรรองรับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR จาก DynEd (A1, A2, B1, B2, C1, C2)

สำหรับมหาวิทยาลัย
หลักสูตร Professional Plan สำหรับผู้เรียนที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย เนื้อหาจะครอบคลุมการวางรากฐานภาษาอังกฤษโดยการเน้นฝึกฟังและพูด การใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจำวัน และการใช้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Line ID: @dyned

Line dyned

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.